Az új termék számomra nem megfelelő, hogyan állhatok el?

Amennyiben megvásárolt termék nem felel meg, nem az, amire gondolt vagy esetleg nem lett jó a méret?

Fogyasztónak minősülő vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem kell azon aggódni, hogy mi lesz egy olyan termékkel, amely nem tetszik.

Elállási szándékát e-mailben, ajánlott, tértivevényes levélben legyen szíves elállási nyilatkozattal jelezze részünkre az alábbi nyomtatvány segítségével vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal.

Elállási nyilatkozatminta letöltető innen.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlót (cég, egyesület, alapítvány stb.) a 14 napos, indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg.

 Az írásos elállási nyilatkozat elküldésére az a termék átvételét követő 14 nap áll rendelkezésre. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az írásban történő elállás esetén az elállás határidőben érvényesnek tekintett, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza küldeni az Eladó részére.

Az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (Visszaszállítás költsége). A Vásárló ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 

Az elállás gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését, a termék kézhezvételét követő 14 napon belül az általunk megadott elérhetőségek egyikén (postai cím, e-mail cím) írásban teheti meg, akár a mellékelt elállási nyilatkozatminta kitöltésével is. Postai úton történő jelzés esetén a postára adás időpontját vesszük figyelembe.

A következő lépésben a megrendelt terméket az eredeti címkés állapotban juttassa vissza 10 napos átvételi idővel a következő címre:

Cibarius Kft, 2030 Érd, Fügefa u 148.


A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vásárlót illetik. Portósan (utánvéttel) küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Kérjük, hogy a csomagot pontosan a fenti címre küldjék és ne postán maradóra, mert ezen csomagok átvételét nem tudjuk garantálni. A vissza küldésre szánt csomagok személyes átvételére a fenti címen nem tudunk lehetőséget biztosítani.

 A termék visszaérkezését követően 14 napon belül a Vásárló által igénybe vett fizetési módnak megfelelően juttatjuk vissza az összeget.

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (pl. felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vásárló felel. Ez az összeg a Vásárlónak visszajáró eladási árból levonható. Bővebben a 45/2014 Korm. rendelet 25§-ban található információ.


Mely termékeknél nem érvényesíthető az elállási jog? 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

 A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.